Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Uitvaartverzekering | Belfius Direct Verzekeringen

Met de Uitvaartverzekering betaal je ofwel gedurende 10, 15 of 20 jaar een premie ofwel betaal je een eenmalige premie, en na het overlijden van de verzekerde wordt een overeengekomen kapitaal uitgekeerd aan je naasten of je begrafenisondernemer. Als je overlijdt voordat de volledige periode van premiebetaling is afgelopen, ontvangen de begunstigden toch het verzekerd kapitaal. Dit geld kan gebruikt worden om de begrafenis of crematie van de verzekerde te bekostigen. Zo hoeven je nabestaanden zich geen zorgen te maken over de financiële aspecten in verband met het overlijden van de verzekerde en kunnen ze zich toeleggen op het rouwproces.

Een begrafenis kost gemiddeld tussen € 4.600 en € 6.000 en kan met de koffietafel met alle aspecten zelfs oplopen tot € 10.000.

Je moet minstens 18 jaar oud zijn om een Uitvaartverzekering te kunnen afsluiten. Je kan wel een verzekering afsluiten voor een andere persoon, zelfs als die jonger is dan 18 jaar. Je eigen kinderen (zover ze minstens 6 maanden oud zijn en de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt) zijn automatisch verzekerd voor een vast kapitaal van € 2.500. Er is geen maximumleeftijd om onze Uitvaartverzekering af te sluiten. Het is wel zo dat je maar tot 75 jaar kan kiezen tussen een periodieke of eenmalige betaling. Na 75 jaar kan je enkel nog kiezen voor de eenmalige premiebetaling.

Neen, je kan deze verzekering onderschrijven, wat jouw gezondheidstoestand ook is. We vragen geen medisch attest op.

Je kiest hoe lang je de premie wilt betalen en met welke periodiciteit, hetzij ineens (eenmalige premie), hetzij over een periode van 10, 15 of 20 jaar door middel van periodieke premies (periodieke premies die jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks worden betaald). Als je ervoor kiest om de premie in termijnen te betalen, worden er fractioneringskosten van 4% voor een maandelijkse betaling, 3% voor een trimestriële betaling en 2% voor een semestriële betaling aangerekend op de premie excl. taks.

Inwonende kinderen zijn gratis meeverzekerd, voor zover ze minstens 6 maanden oud zijn en de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Er gelden echter wel bepaalde beperkingen, zoals het maximumkapitaal bij overlijden (€ 2.500).

Als je in het buitenland overlijdt, nemen we het vervoer van je stoffelijk overschot van het ziekenhuis of mortuarium naar de door de familie aangeduide plaats in België ten laste. In het kader van de repatriëring nemen we ook de kosten van begrafenisbehandeling, het kisten en de lijkkist, tot een maximum van €1.500. Deze kosten komen dus niet terecht bij je familie. De kinderen van de verzekerde zijn niet inbegrepen in de dekking ’Bijstand’.

Na jouw overlijden kunnen jouw partner en kinderen die op hetzelfde adres wonen als jij in België, of de wettelijke voogd van jouw kinderen die in België woont, genieten van verschillende bijstandsprestaties in België. Deze omvatten onmiddellijke bijstand (bv. kinderopvang, opvang van huisdieren, huishoudhulp), psychologische bijstand, ondersteuning door een Care Manager bij het afhandelen van de administratieve formaliteiten na jouw overlijden en toegang tot een informatiedienst. De bijstandsprestaties omvatten ook de terugkeer van jouw familieleden (partner, vader, moeder, kind, broer, zus, grootouders, kleinkinderen, schoonouders, schoonzoon, schoondochter, schoonbroer, schoonzus) die op het moment van jouw overlijden in het buitenland zijn. Meer informatie over deze bijstandsprestaties vind je in de Algemene Voorwaarden van het contract.

Als je gebruik wilt maken van deze bijstand, kan je ons bereiken via het nummer 02/244.22.54.

Neen, je bent vrij om zelf een begrafenisondernemer uit te kiezen.

Je bent verzekerd vanaf de inwerkingtreding van je contract, zijnde de datum van de enige premiebetaling of van de eerste betaling van de periodieke premie door de verzekeringnemer.

In geval van overlijden door een ongeval keren we het volledige kapitaal uit vanaf de eerste dag van inwerkingtreding van je contract.

Voor contracten met een periodieke premiebetaling, wanneer de verzekerde overlijdt door een natuurlijke dood of door ziekte tijdens de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van het contract, is het zo dat we een beperkt bedrag uitbetalen:

6 eerste maanden

Terugbetaling van de betaalde premies (excl. taksen)

6-12 maanden

25% van het verzekerd kapitaal

12-18 maanden

50% van het verzekerd kapitaal

18-24 maanden

75% van het verzekerd kapitaal

Vanaf 24 maanden

100% van het verzekerd kapitaal

Voor contracten met een enige premie is de wachtperiode 6 maand vanaf de inwerkingtreding van het contract. Bij overlijden gedurende deze periode wordt de waarborg beperkt tot de terugbetaling van de gestorte premie, na aftrek van de eventuele geïnde taksen.

6 eerste maanden

Terugbetaling van de betaalde premie (excl. taksen)


Na deze wachtperiode wordt het kapitaal integraal uitbetaald, ongeacht de oorzaak van overlijden (behoudens wanneer een uitsluitingsgrond van toepassing is).

Zelfdoding tijdens het eerste dekkingsjaar vergoeden we niet.

Ja, je betaalt een vaste periodieke premie. Je kan er echter ook voor kiezen om een eenmalige premie te betalen.

Indien je je Uitvaartverzekering wil opzeggen of de premiebetaling wil stopzetten, moet je Belfius Direct Verzekeringen hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Je beschikt over twee mogelijkheden:

  • Ofwel vraag je de omzetting van je contract: in dat geval (voor zover is voldaan aan de voorwaarden bepaald in de Algemene Voorwaarden) wordt jou de afkoopwaarde niet uitgekeerd, enkel de betaling van je premies wordt opgeschort, maar je blijft verzekerd voor de omzettingswaarde. Op deze manier ontvangen je begunstigden bij overlijden van de verzekerde de omzettingswaarde van het contract;
  • Als je de totale afkoop van je contract wenst: in dat geval (voor zover is voldaan aan de voorwaarden bepaald in de Algemene Voorwaarden) wordt jou de volledige afkoopwaarde van het contract uitgekeerd. De tot dat moment betaalde premies worden terugbetaald, verminderd met de afkoopkosten en de bedragen die werden verbruikt om het risico te dekken, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van het verzekeringscontract. Het uitgekeerde bedrag zal dus lager zijn dan het verzekerde bedrag.

Bespreek eerst de details en het budget van je begrafenis met je begrafenisondernemer. Sluit dan de Uitvaartverzekering af voor dit bedrag. Bij overlijden van de verzekerde krijgt de begunstigde het verzekerd kapitaal uitgekeerd (behoudens wanneer een uitsluitingsgrond van toepassing is).

Het verzekerde bedrag kan worden uitgekeerd aan één van je naasten of aan je begrafenisondernemer. Je kiest zelf vrij de persoon die je als begunstigde aanduidt. Deze naam wordt opgenomen in je verzekeringsofferte en wordt hernomen in de Bijzondere Voorwaarden van het contract. Als er geen begunstigde is aangeduid, wordt het verzekerde bedrag uitbetaald, indien hij een natuurlijke persoon is, aan de verzekeringnemer of aan zijn nalatenschap, en indien hij en rechtspersoon is, aan de verzekerde of aan zijn nalatenschap.

Neen, je kan op elk moment je verzekering opzeggen. Er is geen sprake van een vervaldag zoals bij andere verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een autoverzekering. We nodigen je uit om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden, waar je de precieze voorwaarden vindt voor het uitoefenen van je opzeggingsrecht.

Het is mogelijk om je contract geheel of gedeeltelijk af te kopen. Als de theoretische afkoopwaarde van je contract echter lager is dan € 30, dan betalen we niets uit. Dit minimumbedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex van consumentenprijzen.

Algemeen

Met de Uitvaartverzekering betaal je ofwel gedurende 10, 15 of 20 jaar een premie ofwel betaal je een eenmalige premie, en na het overlijden van de verzekerde wordt een overeengekomen kapitaal uitgekeerd aan je naasten of je begrafenisondernemer. Als je overlijdt voordat de volledige periode van premiebetaling is afgelopen, ontvangen de begunstigden toch het verzekerd kapitaal. Dit geld kan gebruikt worden om de begrafenis of crematie van de verzekerde te bekostigen. Zo hoeven je nabestaanden zich geen zorgen te maken over de financiële aspecten in verband met het overlijden van de verzekerde en kunnen ze zich toeleggen op het rouwproces.

Een begrafenis kost gemiddeld tussen € 4.600 en € 6.000 en kan met de koffietafel met alle aspecten zelfs oplopen tot € 10.000.

Je moet minstens 18 jaar oud zijn om een Uitvaartverzekering te kunnen afsluiten. Je kan wel een verzekering afsluiten voor een andere persoon, zelfs als die jonger is dan 18 jaar. Je eigen kinderen (zover ze minstens 6 maanden oud zijn en de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt) zijn automatisch verzekerd voor een vast kapitaal van € 2.500. Er is geen maximumleeftijd om onze Uitvaartverzekering af te sluiten. Het is wel zo dat je maar tot 75 jaar kan kiezen tussen een periodieke of eenmalige betaling. Na 75 jaar kan je enkel nog kiezen voor de eenmalige premiebetaling.

Neen, je kan deze verzekering onderschrijven, wat jouw gezondheidstoestand ook is. We vragen geen medisch attest op.

Je kiest hoe lang je de premie wilt betalen en met welke periodiciteit, hetzij ineens (eenmalige premie), hetzij over een periode van 10, 15 of 20 jaar door middel van periodieke premies (periodieke premies die jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks worden betaald). Als je ervoor kiest om de premie in termijnen te betalen, worden er fractioneringskosten van 4% voor een maandelijkse betaling, 3% voor een trimestriële betaling en 2% voor een semestriële betaling aangerekend op de premie excl. taks.

Inwonende kinderen zijn gratis meeverzekerd, voor zover ze minstens 6 maanden oud zijn en de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Er gelden echter wel bepaalde beperkingen, zoals het maximumkapitaal bij overlijden (€ 2.500).

Als je in het buitenland overlijdt, nemen we het vervoer van je stoffelijk overschot van het ziekenhuis of mortuarium naar de door de familie aangeduide plaats in België ten laste. In het kader van de repatriëring nemen we ook de kosten van begrafenisbehandeling, het kisten en de lijkkist, tot een maximum van €1.500. Deze kosten komen dus niet terecht bij je familie. De kinderen van de verzekerde zijn niet inbegrepen in de dekking ’Bijstand’.

Na jouw overlijden kunnen jouw partner en kinderen die op hetzelfde adres wonen als jij in België, of de wettelijke voogd van jouw kinderen die in België woont, genieten van verschillende bijstandsprestaties in België. Deze omvatten onmiddellijke bijstand (bv. kinderopvang, opvang van huisdieren, huishoudhulp), psychologische bijstand, ondersteuning door een Care Manager bij het afhandelen van de administratieve formaliteiten na jouw overlijden en toegang tot een informatiedienst. De bijstandsprestaties omvatten ook de terugkeer van jouw familieleden (partner, vader, moeder, kind, broer, zus, grootouders, kleinkinderen, schoonouders, schoonzoon, schoondochter, schoonbroer, schoonzus) die op het moment van jouw overlijden in het buitenland zijn. Meer informatie over deze bijstandsprestaties vind je in de Algemene Voorwaarden van het contract.

Als je gebruik wilt maken van deze bijstand, kan je ons bereiken via het nummer 02/244.22.54.

Neen, je bent vrij om zelf een begrafenisondernemer uit te kiezen.

Je bent verzekerd vanaf de inwerkingtreding van je contract, zijnde de datum van de enige premiebetaling of van de eerste betaling van de periodieke premie door de verzekeringnemer.

In geval van overlijden door een ongeval keren we het volledige kapitaal uit vanaf de eerste dag van inwerkingtreding van je contract.

Voor contracten met een periodieke premiebetaling, wanneer de verzekerde overlijdt door een natuurlijke dood of door ziekte tijdens de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van het contract, is het zo dat we een beperkt bedrag uitbetalen:

6 eerste maanden

Terugbetaling van de betaalde premies (excl. taksen)

6-12 maanden

25% van het verzekerd kapitaal

12-18 maanden

50% van het verzekerd kapitaal

18-24 maanden

75% van het verzekerd kapitaal

Vanaf 24 maanden

100% van het verzekerd kapitaal

Voor contracten met een enige premie is de wachtperiode 6 maand vanaf de inwerkingtreding van het contract. Bij overlijden gedurende deze periode wordt de waarborg beperkt tot de terugbetaling van de gestorte premie, na aftrek van de eventuele geïnde taksen.

6 eerste maanden

Terugbetaling van de betaalde premie (excl. taksen)


Na deze wachtperiode wordt het kapitaal integraal uitbetaald, ongeacht de oorzaak van overlijden (behoudens wanneer een uitsluitingsgrond van toepassing is).

Zelfdoding tijdens het eerste dekkingsjaar vergoeden we niet.

Ja, je betaalt een vaste periodieke premie. Je kan er echter ook voor kiezen om een eenmalige premie te betalen.

Indien je je Uitvaartverzekering wil opzeggen of de premiebetaling wil stopzetten, moet je Belfius Direct Verzekeringen hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Je beschikt over twee mogelijkheden:

  • Ofwel vraag je de omzetting van je contract: in dat geval (voor zover is voldaan aan de voorwaarden bepaald in de Algemene Voorwaarden) wordt jou de afkoopwaarde niet uitgekeerd, enkel de betaling van je premies wordt opgeschort, maar je blijft verzekerd voor de omzettingswaarde. Op deze manier ontvangen je begunstigden bij overlijden van de verzekerde de omzettingswaarde van het contract;
  • Als je de totale afkoop van je contract wenst: in dat geval (voor zover is voldaan aan de voorwaarden bepaald in de Algemene Voorwaarden) wordt jou de volledige afkoopwaarde van het contract uitgekeerd. De tot dat moment betaalde premies worden terugbetaald, verminderd met de afkoopkosten en de bedragen die werden verbruikt om het risico te dekken, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van het verzekeringscontract. Het uitgekeerde bedrag zal dus lager zijn dan het verzekerde bedrag.

Bespreek eerst de details en het budget van je begrafenis met je begrafenisondernemer. Sluit dan de Uitvaartverzekering af voor dit bedrag. Bij overlijden van de verzekerde krijgt de begunstigde het verzekerd kapitaal uitgekeerd (behoudens wanneer een uitsluitingsgrond van toepassing is).

Het verzekerde bedrag kan worden uitgekeerd aan één van je naasten of aan je begrafenisondernemer. Je kiest zelf vrij de persoon die je als begunstigde aanduidt. Deze naam wordt opgenomen in je verzekeringsofferte en wordt hernomen in de Bijzondere Voorwaarden van het contract. Als er geen begunstigde is aangeduid, wordt het verzekerde bedrag uitbetaald, indien hij een natuurlijke persoon is, aan de verzekeringnemer of aan zijn nalatenschap, en indien hij en rechtspersoon is, aan de verzekerde of aan zijn nalatenschap.

Neen, je kan op elk moment je verzekering opzeggen. Er is geen sprake van een vervaldag zoals bij andere verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een autoverzekering. We nodigen je uit om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden, waar je de precieze voorwaarden vindt voor het uitoefenen van je opzeggingsrecht.

Het is mogelijk om je contract geheel of gedeeltelijk af te kopen. Als de theoretische afkoopwaarde van je contract echter lager is dan € 30, dan betalen we niets uit. Dit minimumbedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex van consumentenprijzen.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder